RONDO MUSIC MANAGEMENT

RondoM Rondo Music Managemet

Linthorst Homanstraat 22
8384EE Wilhelminaoord
tel. 06-53681895

Ons nieuwe pand "RondoM" is open!
Over ons pand "RondoM"Wat is er te doen in "RondoM"

Privacyverklaring Rondo Music Management

versie mei 2019

1. Inleiding

Rondo Music Management respecteert de privacy van al haar relaties en bezoekers van onze website in het bijzonder en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die wordt verschaft, strict vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

2. Waarom verwerkt Rondo Music Management persoonsgegevens?

Rondo Music Management verwerkt persoonsgegevens van bezoekers, cliënten en belangstellenden voor het beheren en voeren van de (financiële) administratie, voor financiële transacties met eigen cliënten en om Rondo Music Management bij personen onder de aandacht te brengen en van activiteiten op de hoogte te kunnen houden (dit laatste met name via incidentele nieuwsbrieven of email). Persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van deze doeleinden, tenzij er tussen een ander doel en een of meerdere van bovenstaande doeleinden een nauwe verwantschap bestaat.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken en de beveiliging daarvan

Gegevens die Rondo Music Management (mogelijk) verwerkt zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, gegevens van gebruikers over activiteiten op onze website, IP adres en overige persoonsgegevens die actief aan ons worden verstrekt bijvoorbeeld mondeling of door middel van correspondentie. Alleen de eigenaar en de webmaster hebben toegang tot (een gedeelte van) deze gegevens. Rondo Music Management heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of verspreiding en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan.

4. Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig of totdat u een verzoek indient om de gegevens te verwijderen. Alle ons bekende persoonsgegevens worden tot vijf jaar bewaard en nimmer aan derden verstrekt. Na die vijf jaar of indien u eerder te kennen geeft geen nieuwsbrief of email te willen ontvangen, wordt uw adres ook verwijderd van de verzend- of e-maillijst voor de nieuwsbrief. In de financiële administratie worden alle gegevens bewaard gedurende de wettelijk bepaalde termijn.

5. Wat zijn uw rechten omtrent uw gegevens?

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u aan Rondo Music Management heeft verstrekt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een gedeelte hiervan). Hieronder (onder punt 6) vindt u de contactgegevens.

6. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Indien u na het lezen van dit document vragen of klachten heeft dan kunt u contact met ons opnemen via telefoon 06-53681895 of via onze contactpagina. Wordt een klacht niet naar behoren opgelost dan heeft u het recht deze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).

7. Wijziging privacyverklaring

Rondo Music Management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. De meest recente versie van de privacyverklaring kan te allen tijde worden geraadpleegd via https://www.rondomusicmanagement.nl/privacy.html